Skip links

dahlberg assurance agentur

Databeskyttelse

SÅDAN BEHANDLER DAHLBERG ASSURANCE AGENTUR PERSONOPLYSNINGER

Indsamling og registrering af personoplysninger
Vi indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysninger efter gældende lov og vejledninger. Hvilke oplysninger, der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til. I dahlberg assurance agentur behandler vi følgende kategorier af personlysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Personnummer
 • Certifikat- og indtegningsoplysninger
 • Skadeoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Helbredsoplysninger
 • Indtægt for formueforhold

Vi bruger oplysningerne til at risikovurdere kunders forhold, tilbyde forsikringer og til at administrere alle de handlinger, der er forbundet med en forsikring. E-mailadresse og telefonnummer bruges som udgangspunkt til kommunikation mellem dig og os.

Har du tegnet en livsforsikring, arbejdsudygtighedsforsikring, nøglepersonsforsikring eller livsforsikring for diabetikere, vil vi i enkelte tilfælde tage kontakt til din læge for at få yderligere helbredsoplysninger. Behandlingen af helbredsoplysninger er baseret på det samtykke, du har givet ved udfyldning af begæring til forsikringen.

Udover de oplysninger, som du selv giver os, kan vi modtage og registrere oplysninger fra andre. Det kan for eksempel være oplysninger om skader og anciennitet i andre forsikringsselskaber. Vi bruger oplysningerne til at vurdere på hvilke vilkår, vi vil overtage eller tegne forsikringen.

I forbindelse med behandling af din forsikring eller skade kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger om følgende personer:

 • Forsikringstagere & forsikrede
 • Begunstigede
 • Pårørende
 • Skadelidte
 • Modparter
 • Panthavere
 • Rådgivere (bank/advokat/revisor)
 • Behandlere (læger, psykologer, fysioterapeuter mv)

Vi indsamler ikke cookies via vores hjemmeside www.dahlbergagentur.dk.

Kategorier af modtagere
Som udgangspunkt har dahlberg assurance agentur tavshedspligt, og vi giver derfor kun i nødvendigt omfang og i henhold til den gældende lovgivning dine oplysninger videre til andre. Da dahlberg assurance agentur er et forsikringsagentur, vil der naturligt blive videregivet personoplysninger til Forsikringsgiveren/Forsikringsgiverne, navnet på din/dine Forsikringsgiver/Forsikringsgivere finder du i dine betingelser eller på dit forsikringscertifikat. Ligeledes vil dine personoplysninger blive videregivet til skadesbehandlere i tilfælde af en skade.

Vi kan have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis til SKAT. Vi kan også videregive sædvanlige kundeoplysninger om dig, hvis det sker til rent administrative formål.

Vi videregiver i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke, hvis dette er givet til det specifikke forhold. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?
dahlberg assurance agentur har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Vi vil dog opbevare alle personoplysninger så længe forsikringen er i kraft.

dahlberg assurance agenturs sletteregler tager udgangspunkt i forældelsesloven, arbejdsskadesikringsloven og bogføringsloven, hvorfor sletning efter ophør af forsikring afhænger af forsikringstypen, og hvilke regler der regulerer den.

Datasikkerhed
Din sikkerhed betyder alt for os. Derfor har vi truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at passe på de oplysninger, vi modtager. Det betyder, at vi blandt andet har:

 • Kryptering af datatransmission og lagring
 • Virusscannere på servere
 • Back up og genetablering på alle servere
 • IT-systemer med adgangsstyring baseret på bruger Id og personligt password, der skal være minimum 8 tegn
 • VPN og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser og andre mobile enheder.
 • Procedurer og politikker for behandling og kommunikation af persondata
 • Undervisning til alle medarbejdere

Behandling hos databehandlere
dahlberg assurance agentur kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere.

Vi har kontrakter med alle databehandlere, og vi udøver kontrol med, at de efterlever vores instrukser til sikker behandling. Som del af instruksen stiller vi krav om, at disse databehandlere behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske- og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder i forhold til automatiserede individuelle afgørelser.
 • Du kan også kræve, at vi korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

 

Mulighed for at klage
Hvis du er utilfreds med dahlberg assurance agenturs behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig i dahlberg
I dahlberg har vi følgende dataansvarlig:
Niels Henrik Hansen (Director).
Telefon: +(45) 33 70 44 50

Kontakt dahlberg
dahlberg assurance agentur a/s, Allegade 14, 2000 Frederiksberg

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker du at udnytte en af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os sikkert her.